Podotherapie/Podopos
Wij over onszelf
Ons team
Therapieën
Gezondheidstips
Interessante links
Spreekuren
Vergoeding
Contact
Zo vindt u ons
Totum
Sitemap
Onderzoek Dubai '09
Dry needling of MPS
Indonesia & Australi
Vita Foot Orthoses 2
Prijslijst
Steunzolen
PPO voor kinderen
Stage OROSEI ( IT )
IPad Klachten
Elekitronische Medic
Privacyverklaring
Corona-periode
CVOD
Knieklachten

Privacyverklaring betreffende AVG 25 mei 2018                           

Arthro Kinematika & I.P.C.

U mag verwachten dat Arthro Kinematika & I.P.C. zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Arthro Kinematika & I.P.C. naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Arthro Kinematika & I.P.C.

Vrijhof 13, 2923 BR  Krimpen aan den IJssel

Oostmaaslaan 33a - 35a, 3063 AN  Rotterdam

0180 - 514291 en 010 - 2122730

www.voet-statiek.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Arthro Kinematika & I.P.C. hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

 

Arthro Kinematika & I.P.C. neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

 

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij Arthro Kinematika & I.P.C., is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

 

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Arthro Kinematika & I.P.C. een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

 

Arthro Kinematika & I.P.C. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Arthro Kinematika & I.P.C. onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.


Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

Huisarts, verwijzer

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportage ter informatie


Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Zorgmail

Siilo

Post

Alleen na uw toestemming

Arthro Kinematika & I.P.C.

Op maat maken van hulpmiddel

Naam,

Geboortedatum

Biometrische gegevens


Verwerkingsovereenkomst

Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

Controle op verzekeringsrecht

Indienen declaratie

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie zorg

declaratie hulpmiddel

Podonet

Cepamedis

Intramed

ProSoftware

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg

Prosoftware

Kamerlingh Onnesweg 61,

3316 GK Dordrecht

Digitaal dossier

VECOZO

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN


Verwerkingsovereenkomst

Bureau Cortland

De Grutto 17,

2935 VA Ouderkerk aan den IJssel

Facturatie en financiële administratie

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN


Verwerkingsovereenkomst

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor
Mogelijk ontvangt Arthro Kinematika & I.P.C. uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u bij de andere zorgverlener toestemming hiervoor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Arthro Kinematika & I.P.C. afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties

 

Bewaartermijn

Arthro Kinematika & I.P.C. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Arthro Kinematika & I.P.C. uw gegevens niet langer dan één jaar.

 

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een poststuk sturen naar postadres voor beide praktijken: Vrijhof 13, 2923 BR Krimpen aan den IJssel. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Arthro Kinematika & I.P.C. reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Arthro Kinematika & I.P.C. uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een brief sturen ter attentie van Arthro Kinematika & I.P.C., Vrijhof 13, 2923 BR Krimpen aan den IJssel.

Arthro Kinematika & I.P.C. brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen 
Arthro Kinematika & I.P.C.  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring.
Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Arthro Kinematika & I.P.C.

Arthro-Kinematika & I.P.C. 010-2122730 / 0180-514291